فرمانده دانشگاه عالی دفاع ملی:
«اساتید» سرمایه اصلی دانشگاه عالی دفاع ملی هستند