با حکم رئیس دانشگاه آزاد؛
دبیر ستاد راهبری و نظارت بر پیاده سازی سند تحول منصوب شد