در شورای گسترش دانشگاهها تصویب شد؛
شیوه نامه پذیرش دانشجو جهت شرکت در دوره کاردانی بهورزی