سیاست اصلی دولت در کهگیلویه و بویراحمد؛
بازگشت واحد های تولیدی غیر فعال و راکد به چرخه تولید