نوری در آیین معارفه سرپرست جدید دانشگاه فرهنگیان خبر داد:
دریافت دستور جذب ۲۵ هزار دانشجو معلم در سطح کشور