آغاز طرح سرشماری اتباع افغانستانی در دفاتر پیشخوان دولت