معاون وزیر علوم و رئیس سازمان امور دانشجویان:
ضرورت ظرفیت‌سازی در رشته هنر با توجه به افزایش تمایل جامعه