در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد؛
نشست معاونان دانشجویی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی