بارش ها در نوار شمالی کشور و توده گرد و خاک در غرب و جنوب غرب