انعقاد قرارداد همکاری مرکز تحقیق و توسعه همراه اول با تولیدکنندگان مودم ۵G