آیا تلسکوپ فضایی "جیمز وب"‌رقیب جدیدی پیدا کرده است؟