اختصاص اعتبار ویژه برای مرمت بازار تاریخی اراک در دستور کار