مجلس از طرح استفاده بهینه از اشیای باستانی انصراف دهد