مدیر کل امور دانشجویی دانشگاه تهران:
مرکز مشاوره دانشگاه تهران به صورت سیار در خوابگاه‌ها دایر می‌شود