رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی:
رشته‌های تحصیلی جدید بر اساس نیاز مناطق و آمایش سرزمین در حال تدوین است