رئیس مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی:
سامانه بانک سؤالات به صورت سراسری و کشوری را راه‌اندازی کردیم