پذیره‌نویسی ETF شاخصی «هم‌وزن» از امروز آغاز می شود