عضو انجمن صنفی CNG کشور:
ادامه روند عرضه CNG با این میزان کارمزد بهره برداری از جایگاه‌ها امکان پذیر نیست