وزیر علوم :
مجوز تدوین سند نظام ملی نوآوری صادر شده است