وزیر ارتباطات مطرح کرد:
سرعت اینترنت همراه و خانگی در ماه‌های اخیر افزایش یافته است