معارفه معاون جدید فرهنگی سازمان بسیج با حضور سردار سلیمانی