سه هزار تن برنج، دو هزار تن شکر و 100 تن روغن احتکار شده کشف شد