استاندار تهران خواستار شد
برخورد جدی با کم فروشی، گرانفروشی و احتکار