معاون فناوری و نوآوری وزیر علوم:
آئین نامه ای برای تحقق شعار سال ۱۴۰۱ نیز تدوین شده است