تجلیل از ۵۲ فداکار یازدهمین «آیین اعطای تندیس ملی فداکاری به دانشجویان»