بر اساس مصوبه کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال؛
تولیدات دانش‌بنیان و اشتغال آفرین حوزه ICT حمایت می شود