بعد از سه سال وقفه در گردهمایی های علمی؛
بیست و پنجمین کنگره ارولوژی ایران به صورت گردهمایی حضوری برگزار شد