فلوشیپ ناباروری مطرح کرد؛
دانش درمان ناباروری در ایران همتراز کشورهای پیشرفته دنیا است