مدیر کل روابط عمومی جهاد دانشگاهی:
دسترسی عادلانه به تکنولوژی دیجیتال به عنوان یک مسئولیت اخلاقی است