وزیر ارتباطات کاهش پهنای باند اینترنت در کشور را تکذیب کرد