«همپای مسافر اردیبهشت» روایتی از سفر رهبر انقلاب به استان کردستان در نمایشگاه کتاب