ترور سردار سلیمانی از مصادیق بارز حقوق بشر آمریکایی