طرح استفاده دستگاه‌ها از نماینده حقوقی، برای توسعه کسب و کار