نکته بهداشتی روز:
بارداری نابه‌جا، عارضه ای مرگبار است