با توقیف حساب بانکی؛
گوگل در روسیه به مرز ورشکستگی رسید