کرونا در وشعیت آتش‌بس یکطرفه / کم‌شماری آمارهای کووید خطرناک است