یک ویروس شناس عنوان کرد؛
واریانت های جدید کرونا می‌توانند از واکسن‌ها فرار کنند