دکتر صدری زاده پیش بینی کرد:
فلج اطفال تا پنج سال آینده ریشه کن می شود