آیین نامه قطع یارانه مشترکان پرمصرف گاز به دولت ارسال شد