دو هزار مکان ورزشی درون مدرسه‌ای در کشور احداث می شود