کیت تشخیص همزمان دو نوع آنتی بیوتیک در شیر بومی سازی شد