سخنگوی آموزش و پرورش:
۱۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای برگزاری کلاس‌های جبرانی در تابستان تصویب شد