یک مقام سازمان جهانی بهداشت نسبت به شیوع "آبله میمون" در اروپا هشدار داد