معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت خبرداد:
تکمیل پروژه‌های بهداشتی، مناطق محروم در اولویت هستند