آخرین رنگبندی کرونایی شهرهای کشور اعلام شد/ افزایش تعداد شهرهای آبی