"استارلاینر" در راه رسیدن به ایستگاه فضایی با مشکل مواجه شد