مدیرعامل ایرانسل مطرح کرد:
تحول دیجیتال یک انتخاب نیست، بلکه یک ضرورت است