استاندار استان مرکزی تاکیدکرد:
راه اندازی شعبه پژوهشکده معتمد سرطان جهاد دانشگاهی در استان