استان خوزستان در پویش «به حرمت علی می‌بخشم» رتبه نخست را دارد