ستاری فرد :
از لحاظ زیر ساخت‌ها و نیروی انسانی، آموزش و پرورش ما سرمایه‌دار فقیر است